Opodatkowanie najmu nieruchomości

W poradniku w sposób kompleksowy omówiono problematykę najmu krótkoterminowego i najmu długoterminowego nieruchomości oraz sposoby ich rozliczania na gruncie prawa podatkowego. Poruszono również kwestie dotyczące osób rozliczających przychody z najmu zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie.

Opracowanie ma charakter przekrojowy i odnosi się do podatku dochodowego od osób fizycznych, od towarów i usług oraz od nieruchomości. Zaprezentowano również zagadnienia związane ze sprzedażą nieruchomości oraz obowiązki rachunkowo-podatkowe.

Ponadto w książce zamieszczono pytania z odpowiedziami, które dotyczą najczęściej pojawiających się problemów związanych z rozliczeniem najmu.

W poradniku znajdują się aktualne orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe, które będą pomocne w ewentualnym sporze z fiskusem.

Książka została napisana na podstawie wieloletnich doświadczeń autora w obszarze rozliczania i doradztwa podatkowego w zakresie najmu.

Podatki w kadrach

Czy zastanawiasz się, jak zmiany w przepisach podatkowych mogą wpłynąć na Twoje obowiązki jako kadrowego? Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo rozliczać różne formy zatrudnienia i uniknąć kar za nieprawidłowości? Tematyka książki skupia się na aspektach podatkowych, które mają bezpośredni wpływ na zarządzanie kadrami. Omawiane są tu zarówno podstawowe zasady opodatkowania wynagrodzeń, jak i bardziej zaawansowane kwestie związane z rozliczaniem różnych form zatrudnienia.

Najważniejsze kwestie poruszone w książce:

 1. Rozliczenie pracowników na gruncie ustawy o PIT
  • Omówienie różnych form stosunków pracy, takich jak umowa na okres próbny, umowa o pracę zdalną, umowa na czas określony i nieokreślony,
  • Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz wolontariatu,
  • Praktyczne wskazówki dotyczące formalności związanych z przyjęciem pracownika, wypełnianiem kwestionariuszy osobowych, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych.
 2. Przychód ze stosunku pracy
  • Definicja przychodu ze stosunku pracy oraz szczegółowe omówienie nieodpłatnych świadczeń, takich jak używanie samochodu firmowego przez pracownika,
  • Analiza obowiązków płatnika w kontekście świadczeń nieodpłatnych.
 3. Koszty pracownika ze stosunku pracy
  • Rozliczanie wyższych kosztów uzyskania przychodu, koszty autorskie oraz wpływ zasiłku chorobowego na koszty pracownicze,
  • Praca zdalna a koszty uzyskania przychodu oraz inne zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów.
 4. Rozliczanie pozostałych form zatrudnienia
  • Szczegółowe omówienie umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło, oraz różnic między nimi,
  • Koszty uzyskania przychodów przy umowach cywilnoprawnych oraz rozliczanie „małych umów”.
 5. Samozatrudnienie
  • Różne formy opodatkowania samozatrudnienia, takie jak opodatkowanie według skali, podatek liniowy i ryczałt.
  • Zasady dotyczące podatku VAT dla samozatrudnionych oraz kwestie związane z rezygnacją ze zwolnienia z VAT.
 6. Pracownik a VAT
  • Zakres opodatkowania, odpłatna i nieodpłatna dostawa towarów, świadczenie usług oraz specyficzne zagadnienia związane z VAT od wydatków na samochód firmowy.
 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Zasady tworzenia i funkcjonowania ZFŚS, charakter świadczeń oraz zwolnienia z PIT i składek ZUS.
 8. Podróże służbowe
  • Pojęcie podróży służbowej, świadczenia dla pracownika, stawki zwrotu, diety oraz delegacje zagraniczne.
 9. Zapomogi dla pracowników
  • Definicja zapomogi, zasady dokumentowania oraz związane z nimi kwestie ZUS i VAT.
 10. Nauka zatrudnionego a podatki
  • Umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, obowiązki zwrotu kosztów oraz wydatki na naukę zatrudnionego w kontekście kosztów uzyskania przychodów.
   Książka ta jest niezastąpionym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za kadry i rozliczenia podatkowe, dostarczając kompleksowych informacji i praktycznych wskazówek niezbędnych do skutecznego zarządzania tymi obszarami.

Podatki i składki od samozatrudnienia

W książce przedstawiono problematykę samozatrudnienia na gruncie podatków oraz składek ZUS. Rosnące koszty związane z utrzymywaniem pracowników powodują, że wiele firm decyduje się na świadczenie pracy w ramach tzw. samozatrudnienia, czyli poprzez założenie przez pracownika działalności gospodarczej. Taka forma świadczenia pracy jest również korzystna dla samych pracujących. Pozwala to na znaczne oszczędności względem składek ZUS oraz podatków, a dla samozatrudnionych oznacza większe dochody. Należy jednak pamiętać, że świadczący pracę w ramach samozatrudnienia są często w kręgu zainteresowań urzędów skarbowych czy ZUS-u.

Autor omówił najważniejsze zagadnienia związane z samozatrudnieniem, w szczególności:

 • wybór optymalnej formy opodatkowania,
 • kontrowersyjne wydatki,
 • składki i ulgi ZUS,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności,
 • podróże służbowe samozatrudnionych,
 • zawieszenie działalności gospodarczej.

Ponadto w opracowaniu zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z rozliczaniem samozatrudnionych oraz orzeczenia sądów administracyjnych i interpretacje podatkowe.

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych, a także przedsiębiorców, u których pracownicy świadczą pracę na podstawie samozatrudnienia.

Najem krótkoterminowy. Aspekty podatkowe

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę najmu krótkoterminowego nieruchomości oraz sposoby ich rozliczania na gruncie prawa podatkowego (w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości). Poruszono w niej m.in. problemy rozliczania przychodów z najmu wynikające zarówno z prowadzonej działalności gospodarczej, jak i najmu prywatnego.

Autor omawia najważniejsze zagadnienia związane z wynajmem apartamentów, w szczególności:

 • odzyskanie podatku VAT od zakupu apartamentu,
 • wybór optymalnej formy opodatkowania,
 • kwestie związane z instalacją kasy fiskalnej,
 • amortyzacja apartamentów,
 • ustalenie właściwych stawek VAT oraz podatku od nieruchomości.

Ponadto w opracowaniu zamieszczono pytania wraz z odpowiedziami, dotyczące najczęściej pojawiających się trudności związanych z rozliczaniem najmu. Autor przywołuje także aktualne orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe.

Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych oraz ekonomistów, księgowych i przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla osób prywatnie dokonujących wynajmu.

Najem nieruchomości a podatki

W poradniku w sposób kompleksowy omówiono problematykę najmu i dzierżawy nieruchomości oraz sposoby ich rozliczania na gruncie prawa podatkowego, przy czym poruszono w nim problemy, które nurtują osoby rozliczające przychody z najmu zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie.

Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy następujących podatków:

 • dochodowego od osób fizycznych
 • od towarów i usług
 • od czynności cywilnoprawnych
 • od nieruchomości

Niewątpliwym atutem książki jest umieszczenie na zakończenie każdej części zestawu pytań kontrolnych wraz z odpowiedziami, dotyczących najczęściej pojawiających się problemów związanych z rozliczeniem najmu. W poradniku nie zabrakło aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych, które mogą okazać się pomocne w ewentualnym sporze z fiskusem.

Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego i podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, ale także - ze względu na przystępny język opracowania - dla osób, które same chcą dokonać rozliczenia najmu bez pomocy wyspecjalizowanych jednostek.

Samochód w firmie. Nowości i zmiany na 2015 rok

W publikacji zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane z rozliczaniem wydatków ponoszonych na samochody w firmach, biorąc pod uwagę ustawę o VAT, ustawy o podatku dochodowym, a także zagadnienia związane z podatkiem od środków transportowych.

W książce Autor omawia:

 • Zasady odliczenia podatku VAT od samochodów
 • Sposób rozliczania wydatków eksploatacyjnych na gruncie podatku VAT, jak i ustaw o podatku dochodowym
 • Zasady amortyzacji samochodów
 • Kwestie związane z leasingiem samochodów
 • Użytkowanie samochodów przez pracowników

Ponadto książka zawiera uzupełnione wzory ewidencji dla celów podatku dochodowego, jak i VAT.

Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody. Rozliczenia w 2015 roku. Aspekty prawne i podatkowe

W opracowaniu zostały szczegółowo omówione wynagrodzenia pracownicze, biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy ustaw podatkowych, jak również ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Publikacja w szczególności omawia:

 • Wynagrodzenia w świetle Kodeksu pracy
 • Przychody ze stosunku pracy
 • Przychody z innych źródeł
 • Nieodpłatne świadczenia pracownicze
 • Pracownicze koszty uzyskania przychodu
 • Pozostałe koszty uzyskania przychodu
 • Wynagrodzenia pracownicze jako koszt w działalności gospodarczej
 • Wynagrodzenia w świetle składek na ubezpieczenia społeczne
 • Zwolnienia z ZUS
 • Wynagrodzenia chorobowe
 • Zwolnienia od podatku
 • Pracownik a podatek VAT
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Listy płac
 • Zmiany w zakresie rozliczania ustalania przychodu dla pracowników z tytułu nieodpłatnego udostępniania samochodu, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 roku.

Książka zawiera liczne przykłady i jest skierowana głównie do pracowników działów kadr i księgowości.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz Stan prawny na 1 marca 2014 roku

Uregulowania prawne dotyczące podatku od spadków i darowizn wydają się niebudzące wątpliwości. Jednak w praktyce podatnicy, a także osoby zajmujące się podatkami na co dzień, mają znaczne problemy interpretacyjne w kwestiach związanymi ze wskazanymi podatkami. W komentarzu zostały poruszone m.in. zagadnienia dotyczące: ulgi dla najbliższych, ulgi mieszkaniowej, zwolnień w podatku od spadków i darowizn, grup podatkowych, określenia wartości rzeczy i praw majątkowych.

Komentarz w szczegółowy, przystępny sposób przedstawia zasady opodatkowania nabycia majątku z tytułu spadku i darowizny, a niewątpliwym walorem publikacji są licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych, co może okazać się pomocne przy ewentualnym sporze z fiskusem.

Oprócz omówienia poszczególnych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn zostały także skomentowane przepisy innych aktów prawnych związanych z poruszanymi zagadnieniami - w szczególności Kodeksu cywilnego.

Niniejsza publikacja jest praktycznym źródłem wiedzy dla radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, doradców podatkowych, księgowych, pracowników organów podatkowych, a także osób, które na co dzień mają do czynienia z podatkiem od spadków i darowizn.

Rafał Styczyński - doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Praktykę zawodową odbył w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię dorad-twa podatkowego w Kołobrzegu. Jest autorem książek oraz licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Leksykon podatkowy hotelarza, PIT, CIT, VAT

Niniejsza publikacja jest efektem współpracy doradcy podatkowego oraz organizatora eventów, współpracującego z hotelami. Dzięki temu książka porusza praktyczne problemy, które nurtują hotelarzy każdego dnia.

Książka skierowana jest głównie do działów księgowych, biur rachunkowych zajmujących się rozliczaniem hoteli, oraz osób prowadzących hotele i inne miejsca wypoczynku. Usługi hotelowe to obecnie nie tylko noclegi, ale cała gama dodatkowych świadczeń. Na terenie hotelu coraz częściej znajdują się restauracja, basen, sauna, masażysta, a wszystko to do dyspozycji hotelowych gości. Hotelarze zastanawiają się więc, czy wszystkie te usługi powinny być zaliczane do usług obiektu.

Jest to ważne pytanie, ponieważ od odpowiedzi na nie zależy, czy stawka 8 proc. będzie zastosowana do ogółu świadczeń składających się na kompleksową usługę obiektu, czy też każdą z oferowanych usług należałoby wykazać osobno na fakturze (z odpowiednią dla każdej stawką podatku). Niniejsza książka w sposób usystematyzowany odpowiada na najczęściej pojawiające się problemy związane z prowadzeniem hotelu.

Autorzy udzielają odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy związane z opodatkowaniem usług świadczonych przez hotele oraz inne miejsca wypoczynku. Książka jest praktycznym źródłem informacji, gdyż stworzona została przez eksperta w dziedzinie prawa podatkowego oraz doświadczonego specjalistę działającego aktywnie w branży hotelowej.

Celem niniejszej publikacji jest wyeliminowanie problemów oraz wątpliwości związanych z rozliczaniem transakcji hotelowych. Atutem książki jest zamieszczenie zestawu pytań z gotowymi odpowiedziami dotyczącymi kontrowersyjnych kwestii. Opracowanie w przystępny, praktyczny a zarazem szczegółowy sposób omawia problematykę następujących zagadnień:

 • Rozliczania pakietów i sposobu ich opodatkowania na gruncie ustawy o VAT;
 • Opodatkowania najmu prywatnego;
 • Obowiązku podatkowego na gruncie PIT, CIT, VAT;
 • Kontrowersyjnych kosztów;
 • Wyboru optymalnej formy opodatkowania
 • Notka o autorach

Joanna Pozorska - Conference & Event Manager, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Gdańskim. Praktykę zawodową zdobyła podczas długoletniej pracy w prestiżowych hotelach. Obecnie prowadzi firmę specjalizującą się w organizacji eventów oraz konferencji (www.kongreso.pl).

Rafał Styczyński - doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prawo. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Praktykę zawodową zdobył w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego w Kołobrzegu oraz stronę internetową zajmującą się m.in. udzielaniem porad za pośrednictwem Internetu (www.stytax.pl). Jest autorem książek, które zyskały status bestellerów oraz licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Transakcje międzynarodowe w rozliczeniach podatkowych, WDT, WNT, eksport, import, usługi - stan prawny styczeń 2013 r.

Opodatkowanie transakcji realizowanych w obrocie międzynarodowym przysparza wielu problemów na gruncie ustawy VAT oraz CIT i PIT. Brak brak jasnych regulacji prawnych i ciągłe ich zmiany dodatkowo komplikują kwestie związane z ich rozliczaniem. Konsekwencją są częste spory między podatnikami a organami podatkowymi na tym tle.

Celem niniejszej publikacji jest wyeliminowanie problemów oraz wątpliwości związanych z rozliczaniem transakcji międzynarodowych. Atutem książki jest zamieszczenie zestawu pytań z gotowymi odpowiedziami dotyczącymi kontrowersyjnych kwestii.

Książka skierowana jest głównie do działów księgowych oraz biur rachunkowych zajmujących się rozliczaniem transakcji międzynarodowych na co dzień, jednakże może być praktycznym źródłem wiedzy dla studentów oraz osób rozpoczynających swoją karierę w księgowości.

Opracowanie w przystępny, praktyczny a zarazem szczegółowy sposób omawia problematykę m.in.:

 • Zastosowania stawki 0% w eksporcie oraz WDT,
 • Nowych zasadach ustalania obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania,
 • Dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • Refakturowanie usług na rzecz podmiotów zagranicznych,
 • Zasady określenia miejsca świadczenia usług transgranicznych.

Ponadto książka zawiera gotowe wzory dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanym.

Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma przykładami obrazującymi zawarte w niej porady w zakresie:

 • prawa podatkowego,
 • prawa pracy,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • a w szczególności:
  • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • zatrudniania cudzoziemców,
  • oddelegowania pracowników, - obowiązków pracodawcy jako płatnika,
  • kosztów pracowniczych,
  • świadczeń na rzecz pracowników ze środków obrotowych i ZFŚS.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r.

Świadczenia na rzecz pracowników w świetle ustaw podatkowych. Zawiera interpretacje organów podatkowych oraz porady praktyczne

Publikacja stanowi komentarz wraz z odpowiedziami na pytania do zagadnień związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, jak i różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników. Książka z pewnością zainteresuje każdego, kto pragnie, aby jego firma prawidłowo rozliczała wynagrodzenia. Adresatem książki mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i działy kadr podmiotów gospodarczych, biura rachunkowe oraz kancelarie doradztwa podatkowego. Książka powstała na podstawie wieloletniego doświadczenia Autora.

Dodatkowym walorem publikacji jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych, co może okazać się pomocne przy ewentualnym sporze z fiskusem. Ponadto, książka na zakończenie każdego rozdziału, zawiera rozbudowany dział pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

W książce poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • przychody pracownicze,
 • koszty pracownicze,
 • zwolnienia z podatku świadczeń pracowniczych,
 • świadczenia z ZFŚS,
 • podróże służbowe,
 • pracownik a podatek VAT,
 • pracownik a koszty firmy.

Leksykon - podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i darowizn. Podatki i opłaty lokalne - 2012

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana została przystępnym językiem i opatrzona mnóstwem przykładów obrazujących zawarte w niej porady. Pozycję polecamy księgowym, doradcom podatkowym, a także wszystkim tym, którzy na co dzień zajmują się stosowaniem (w tym i rozliczaniem) wskazanych w tytule podatków.

Dodatkowym walorem publikacji jest licznie powoływane orzecznictwo sądów, wyjaśnienia organów podatkowych, a także przykłady, które mogą okazać się pomocne przy analizie przepisów zawartych w ustawach, do których publikacja się odwołuje.

Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy następujących zagadnień:

 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłat lokalnych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia - 2015

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenie ale również doświadczonym praktykom. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów, które mogą się pojawić przy prowadzeniu PKPiR. Ponadto dodatkowym walorem publikacji jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych, co może okazać się pomocne przy ewentualnym sporze z fiskusem.

Publikacja napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma przykładami obrazującymi zawarte w niej porady m.in. w zakresie:

 • rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • zasad ogólnych prowadzenia PKPiR,
 • ewidencji do których prowadzenia zobowiązany jest podatnik,
 • rozliczania osiągniętych przychodów,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • dowodów księgowych,
 • pracowników i podróży służbowych,
 • amortyzacji.

Stan prawny aktualny na 2012 rok.

Marketing a podatki dochodowe i VAT. Reprezentacja, reklama, sponsoring, promocja - 2015

W dobie wzmożonej walki o klienta każda firma przeprowadza różnego typu akcje mające na celu wsparcie sprzedaży. Tego rodzaju działania promocyjne mogą przyczynić się do pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży i w efekcie umocnienia pozycji firmy na rynku. Jednak poza pomysłem na promocję swojej firmy należy również zdawać sobie sprawę ze skutków podatkowych jakie niosą takie działania.

Kwestia prawidłowego zakwalifikowania wydatków na wspieranie sprzedaży jako wydatków ogólnych ma niezwykle istotne znaczenie na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Jednym z najczęściej sprawdzanych podczas kontroli podatkowych zagadnień jest rozliczenie wydatków marketingowych, dlatego spory podatników z władzami skarbowymi w tym zakresie są wysoce prawdopodobne.

Niniejsza książka jest praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczonym dla biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego czy też osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.

Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy następujących podatków:

 • dochodowego od osób prawnych,
 • dochodowego od osób fizycznych,
 • od towarów i usług.

Niewątpliwym atutem książki jest przystępny język oraz umieszczenie, na zakończenie każdego z rozdziałów, zestawu pytań wraz z odpowiedziami, potwierdzonych interpretacjami organów podatkowych lub wyrokami sądów.

Delegacje - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 2011

Uwarunkowania gospodarcze zmuszają firmy do poszukiwania kontrahentów poza miejscowością, w której znajduje się ich siedziba. Niejednokrotnie prawidłowe rozliczenie podróży służbowych stwarza przedsiębiorcom, jak i podmiotom trudniącym się profesjonalnie obsługą kadrową znaczne trudności.

Dodatkowo wątpliwości potęguje brak jasnych regulacji dotyczących rozliczania kosztów podróży służbowych. Książka zawiera dokładne omówienie wysokości i warunków zwrotu rożnych wydatków ponoszonych w trakcie podróży służbowej, zasad rozliczeń podatkowych i ZUS.

Opracowanie wzbogacone jest dodatkowo o liczne odwołania do orzeczeń sądów administracyjnych czy interpretacji organów podatkowych. Publikacje polecamy księgowym, doradcom podatkowych, a także wszystkim tym, którzy na co dzień zajmują się rozliczaniem podróży służbowych. Dodatkowych atutem jest zestaw pytań i odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić przy rozliczaniu podróży służbowych.

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych

Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy styka się każdego dnia podczas swojej pracy. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy następujących podatków:

 • dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych,
 • od towarów i usług,
 • od czynności cywilnoprawnych,
 • od transportu,
 • od nieruchomości.

Ponadto w książce omówione zostały zagadnienia dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Opracowanie zawiera również wzory pism dotyczących omówionych w nim podatków. Atutem książki jest przystępny język oraz umieszczenie, na zakończenie każdego z rozdziałów, zestawu pytań wraz z odpowiedziami, potwierdzonych interpretacjami organów podatkowych lub wyrokami sądów. Zestaw pytań został wybrany w oparciu o wieloletnie doświadczenie Autora, który prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.

Leksykon - podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i darowizn. Podatki i opłaty lokalne - 2010

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczonym głównie dla działów biur rachunkowych i kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana została przystępnym językiem i opatrzona mnóstwem przykładów obrazujących zawarte w niej porady.

Pozycję polecamy księgowym, doradcom podatkowym, a także wszystkim tym, którzy na co dzień zajmują się stosowaniem (w tym i rozliczaniem) wskazanych w tytule podatków.

Dodatkowym walorem publikacji jest licznie powoływane orzecznictwo sądów, wyjaśnienia organów podatkowych, a także przykłady, które mogą okazać się pomocne przy analizie przepisów zawartych w ustawach do której publikacja się odwołuje.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Praktyczne problemy prowadzenia

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenia, ale również doświadczonym praktykom.

Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów, które mogą się pojawić przy prowadzeniu PKPiR. Ponadto dodatkowym walorem publikacji jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych, co może okazać się pomocne przy ewentualnym sporze z fiskusem.

Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 2

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma przykładami obrazującymi zawarte w niej porady w zakresie:

 • prawa podatkowego,
 • prawa pracy,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • a w szczególności:
  • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • zatrudniania cudzoziemców,
  • oddelegowania pracowników,
  • obowiązków pracodawcy jako płatnika,
  • świadczeń na rzecz pracowników ze środków obrotowych i ZFŚS.

Ponadto omówione zostały nowe przepisy ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, przepisy dotyczące zmiany wymiaru urlopu macierzyńskiego oraz nowe zasady dotyczące obowiązków płatników w zakresie rozliczania ustawy o PIT.

Drugie wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 roku.

Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa

Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie zajmujących się podatkami w spółkach, ale także dla członków organów w spółek. Zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przy prowadzeniu spółki. Dodatkowym jej walorem jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych.

Pozycja stanowi wnikliwe opracowanie dostarczające Czytelnikowi informacji na temat rozliczeń podatkowych oraz problemów, które mogą wystąpić w związku z funkcjonowaniem spółki prawa handlowego. Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. W publikacji omówiono m.in.:

 • Pojęcie kosztów uzyskania przychodów spółki,
 • Dokumentowanie poniesionych wydatków przez spółkę,
 • Wydatki na organy w spółce,
 • Reprezentację i reklamę - skutki podatkowe,
 • Kary i sankcje - skutki podatkowe,
 • Samochód w firmie a podatki,
 • Amortyzację i leasing w spółce,
 • Podróże służbowe pracowników spółki,
 • Rozliczenia podatkowe pracowników spółki,
 • Rozliczanie nieściągalnych wierzytelności w spółce,
 • Pojęcie przychodów spółki,
 • Przychody z działalności gospodarczej spółki,
 • Nieodpłatne świadczenia a skutki podatkowe,
 • Refakturowanie w spółce,
 • Dokumentację pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana została przystępnym językiem i opatrzona mnóstwem przykładów obrazujących zawarte w niej porady w zakresie:

 • prawa podatkowego,
 • prawa pracy,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • a w szczególności:
  • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • zatrudniania cudzoziemców,
  • oddelegowania pracowników,
  • obowiązków pracodawcy jako płatnika,
  • świadczeń na rzecz pracowników ze środków obrotowych i ZFŚS.

Koszty w podatku CIT w 2009 r.

Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów, które mogą się pojawić przy stosowaniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto dodatkowym walorem publikacji jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych, co może okazać się pomocne przy ewentualnym sporze z fiskusem.

Jednym zdaniem opisując publikację: "książka od praktyka dla praktyków".

Podatki 2009 r. Przegląd zmian PCC, PIT, CIT, VAT na 2009 r.

Pozycja Podatki 2009r. stanowi analizę i konsekwencję zmian w ustawach podatkowych PCC, PIT, CIT, VAT na rok 2009. Czytelnik otrzymuje dzieło wzbogacone dodatkowo o liczne odwołania do orzeczeń sądów administracyjnych.

Pozycję polecamy księgowym, doradcom podatkowym, a także wszystkim tym, którzy na c dzień zajmują się stosowaniem (w tym i rozliczaniem) podatków.

Z uwagi na dokonane przez ustawodawcę rewolucyjne zmiany, zwłaszcza w podatku PIT, CIT i VAT, pozycja powinna znaleźć się w każdej jednostce finansowo - księgowej.”

A jak apteki. Zasady funkcjonowania i opodatkowania, Wszechnica Podatkowa

Książka adresowana jest do właścicieli aptek oraz kancelarii podatkowych, prowadzących ich obsługę. Powstała ona w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności.

Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, e-prawnik.pl

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią istotną część wszystkich transakcji gospodarczych. Literatura wskazuje, że powyżej 70% obrotów gospodarczych na rynku międzynarodowym odbywa się właśnie pomiędzy takimi podmiotami ...

Zapytaj o cenę


ul. Słowicza 7 | 78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 601 570 164 | e-mail: kancelaria@stytax.pl