Kancelaria doradztwa podatkowego, Rafał Styczyński specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia usług księgowych oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zespół fachowców o wysokich kwalifikacjach i dużej wiedzy to niezaprzeczalne atuty naszej kancelarii.

Kancelaria doradztwa podatkowego, Rafał Styczyński specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia usług księgowych oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zespół fachowców o wysokich kwalifikacjach i dużej wiedzy to niezaprzeczalne atuty naszej kancelarii.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi dowód, pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych. Zasady prowadzenia księgi reguluje rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475). Określa ono szczegółowy zakres obowiązków podatnika, dokumenty będące podstawą zapisów, terminy zawiadomienia fiskusa o prowadzeniu księgi, jak również inne nieodzowne informacje.

Usługi w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmują:

 • zapisy w księgach
 • rejestry VAT (zakup i sprzedaż)
 • deklaracje VAT i VAT UE
 • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencję wyposażenia
 • ewidencję przebiegu pojazdu
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego
 • rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności
 • rozliczenia transakcji dokonywanych z krajami spoza UE (eksport, import)
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat (przywóz i wywóz)
 • kompleksową obsługę w zakresie sprawozdawczości GUS
 • kontrolę płatności
 • sporządzanie przelewów w zakresie podatków i ZUS
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Pełna księgowość, czyli księgi handlowe - prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki. Mogą być prowadzone poza siedzibą firmy, w przypadku powierzenia ich prowadzenia jednostce uprawnionej (np. biuro rachunkowe, biuro księgowe) - zgodnie z obowiązującymi przepisami - do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych) obejmują:

 • zakładanie planów kont wprowadzenie i analiza danych
 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
 • tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów
 • zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności
 • rejestrację dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • stałą analizę kosztów i przychodów
 • rejestry VAT (zakup i sprzedaż)
 • deklaracje VAT i VAT UE
 • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencję wyposażenia
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego
 • rozliczenia transakcji wewnątrz wspólnotowych
 • rozliczenia transakcji dokonywanych z krajami spoza UE (eksport, import)
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat (przywóz i wywóz)
 • kompleksową obsługę w zakresie sprawozdawczości GUS
 • kontrolę płatności
 • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat
 • sporządzanie przelewów w zakresie podatków i ZUS
 • bieżącą kontrolę należności i zobowiązań
 • przygotowanie potwierdzeń sald
 • przygotowanie wezwań do zapłaty
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

KSIĘGOWOŚĆ ON-LINE

Przy prowadzeniu księgowości za pośrednictwem Internetu pozostaje Państwu wyłącznie dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty mailowej. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące wskazanej usługi.

Zapytaj o cenę


ul. Słowicza 7 | 78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 601 570 164 | e-mail: kancelaria@stytax.pl